Разпродажба!

Света Ангелина Сръбска

20.00 лв.200.00 лв.

Икони на едро и дребно!
Ръчна изработка.
Приемаме поръчки за всякакви икони.

Иконата е декупаж върху дърво дорисувана ръчно с акрилни бои, състарена с патина и запечатана с няколко вида лак.

Изчистване
Код: 1434 Категория:

Описание

Икона Света Ангелина Сръбска

 

Описание
Си­нът на дес­пот Джур­д­жа и Ири­на ­ Сте­фан Бран­ко­вич, из­вес­т­но вре­ме жи­вял при сво­я­та сес­т­ра Ма­ра в дво­ра на сул­тан Му­рад II. Ос­ле­пен в Од­рин по за­по­вед на сул­та­на, той за крат­ко по­е­ма власт­та над Сър­бия ка­то дес­пот през 1458 г. след брат си княз Ла­зар, но ско­ро след то­ва е при­ну­ден да бя­га в Ал­ба­ния, къ­де­то се же­ни за Ан­ге­ли­на, дъ­ще­ря­та на Ге­ор­ги Скен­дер­бег. Сляп и нес­ре­тен, но ви­на­ги пре­дан на Бо­га, Сте­фан Сле­пи се упо­ко­ил през 1468 г.
Съп­ру­га­та му преподобна Ангелина, за­ед­но с не­го тър­пя­ла гор­чи­ви­на­та на жи­во­та в по­ро­бе­на Сър­бия и в из­г­на­ни­чес­т­во. Въз­пи­та­ла си­но­ве­те си Мак­сим и Йо­ан в пра­вос­лав­на­та вя­ра. След смърт­та на дес­пот Сте­фан, тя се от­да­ла на мо­лит­ва и ми­ло­сър­дие, на гра­деж и об­но­вя­ва­не на хра­мо­ве. Вяр­на съп­ру­га, доб­ра май­ка и съ­вър­ше­на хрис­ти­ян­ка, тя се спо­до­би­ла със свя­тост. Ней­ни­те чу­дот­вор­ни мо­щи, за­ед­но с те­зи на съп­ру­га й и на про­си­я­ли­те им в свя­тост си­но­ве, по­чи­ват в ма­нас­ти­ра в Кру­ше­дол